Algemene Voorwaarden:

Bij het bezoeken van deze website verklaard u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
Door aan activiteiten deel te nemen verklaard u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
Tijdens evenementen kunnen er door bestuursleden en vrijwilligers foto’s worden gemaakt. Indien u niet op de foto wenst te komen geeft u dit meteen aan. Foto’s kunnen zonder toestemming geplaats worden op alle beschikbare mediums.
Een hoop activiteiten die de Stichting Oranjespektakel Maasdijk organiseert zijn kosteloos.
Er kunnen activiteiten zijn waarbij aan u deelname kosten worden gevraagd.
Tijdens de activiteiten kunnen bestuursleden en vrijwilligers u benaderen om donateur te worden.
U kunt meedoen met activiteiten, hierbij gaat u akkoord met de spelregels.
De Stichting Oranjespektakel Maasdijk hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
Na deze termijn ontvangt u een herinnering voor het verschuldigde bedrag.
De Stichting Oranjespektakel Maasdijk behoudt het recht om onbetaalde facturen die niet binnen de gestelde periode uit handen te geven aan haar incassobureau.
Alle extra kosten die hieraan verbonden zijn, komen conform art 6:96 BW voor rekening van de schuldenaar.
Overige Algemene Voorwaarden zijn niet geldig ook als zij in strijd zijn met deze
Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden van externe partijen worden bijvoorbaat uitgesloten mits schriftelijk de algemene voorwaarden zijn geaccepteerd.
Communicatie geschiedt via telefoon, email, website, app, programmaboekje.
Alleen schriftelijke bevestigingen zijn geldig.
Het is niemand toegestaan om inhoud van deze website te verspreiden op andere openbare websites
of social media.
Verspreiden geschied op nadrukkelijke toestemming van het bestuur van de Stichting Oranjespektakel Maasdijk.
Wanneer geconstateerd wordt, dat iemand toch zonder toestemming de inhoud negatief verspreid, wordt deze persoon verzocht om dit binnen 24 uur te verwijderen.
Geeft de persoon hier geen gehoor aan, dan zal de Stichting Oranjespektakel Maasdijk aangifte doen inzake
Art 261 & 262 WVS en een dwangsom eisen van € 150,00 per dag.
Wanneer u bestuursleden persoonlijk beledigd is het betreffende bestuurslid gerechtigd om aangifte tegen u te doen inzake Art 266 WVS.

Loterij

Stichting Oranjespektakel Maasdijk organiseert een jaarlijkse loterij. Aangekochte loten worden niet teruggenomen, en kunnen niet worden ingeruild. Indien er sprake is van een foutieve bestelling, dient men z.s.m. contact met ons op te nemen. Wij zullen dan in overleg de bestelling annuleren en het geld terug storten. Een verloren lot is het eigen risico van de koper of van de ontvanger, de Stichting Oranjespektakel Maasdijk draagt hier geen verantwoordelijkheid voor.

Klachten
Klachten dienen binnen 14 dagen na het ontstaan schriftelijk aan het bestuur te worden kenbaar gemaakt, indien dit niet binnen de voorgeschreven richtlijn voldoet wordt de klacht niet meer in behandeling genomen.
Naam, adres, postcode, woonplaats, emailadres, telefoonnummer van de klager. De aard van de klacht en eventueel de persoon.
De hinder of overlast die u hierdoor heeft ervaren.
Het bestuur zal uw klacht binnen 8 weken behandelen.
De uitspraak van het bestuur is bindend, u kan hier niet tegen in verzet.
De Stichting Oranjespektakel Maasdijk hanteert bij opdrachten waar zij externe partners nodig heeft een overeenkomst. Deze overeenkomst dient getekend bij ons in het bezit te zijn om de opdracht te bevestigen.
Op alle activiteiten en externe opdrachten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Andere Algemene Voorwaarden zijn niet geldig wanneer deze in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden.
De Stichting Oranjespektakel Maasdijk is niet draagkrachtig voor schade die voortvloeit door omstandigheden van buitenaf, door derden of voor meerkosten.
Deze Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment zonder toestemming worden veranderd of gewijzigd met de meerderheid van stemmen uit het bestuur.
De Stichting Oranjespektakel Maasdijk is niet aansprakelijk voor schade door: zakkenrollen, diefstal, beroving of door opgelopen lichamelijke letselschade van bezoekers bij alle evenementen van de Stichting Oranjespektakel Maasdijk.
Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. De Stichting Oranjespektakel Maasdijk stemt in met een Nederlandse Rechter in de dichtstbijzijnde Rechtbank van de vestiging waar de Stichting Oranjespektakel Maasdijk zit.

Bestuursleden
Nieuwe bestuursleden verklaren zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
Bestuursleden die goederen van de Stichting Oranjespektakel Maasdijk in bruikleen hebben dienen hier zorgvuldig mee om te gaan.
Wanneer bestuursleden stoppen met hun functie binnen het bestuur verklaren zij zich akkoord om de goederen in goede staat terug te geven aan de voorzitter. Wanneer goederen stuk terug komen dienen de personen waarbij het stuk is gegaan dit te vervangen op eigen kosten. of anders is de persoon de nieuwwaarde aan de Stichting Oranjespektakel Maasdijk verschuldigd.
Email adressen worden toegekend en kunnen zonder opgaaf van reden worden gewist, verwijderd, of buiten gebruik gesteld worden.
Kosten die bestuursleden maken kunnen voor zover deze het voltallige bestuur rechtmatig voorkomt gedeclareerd worden. Indien het bestuur verdeeld is, zal de voorzitter het eindoordeel hebben.
Indien er gestemd moet worden over een onderwerp of persoon gelden bij de uitslag de meeste stemmen.

Donateurschap
Donateurs dienen zorg te dragen voor een correcte betaling van hun donateursbijdrage. Donateursbijdragen kunnen via automatische incasso, acceptgiro of crediteuren betaling worden voldaan. U kunt uw donateursbijdrage ook betalen bij de Stichting Oranjespektakel Maasdijk middels het pinapparaat.

Donateurs hebben een donateurschap voor een periode van één jaar, die ieder jaar wordt verlengd na voldoening van de nieuwe donateursbijdrage.
Het donateurschap kan op ieder moment worden opgezegd, teruggave van de bijdrage is niet mogelijk. De opzegging gaat dan in op de eerste dag van het volgende kalenderjaar.
De donateur geeft toestemming aan de Stichting Oranjespektakel Maasdijk om diens gegevens op te slaan en te gebruiken voor eigen middelen c.q. mailings. De Stichting Oranjespektakel Maasdijk zal conform de AVG wetgeving correct omgaan met uw persoonsgegevens en deze niet aan derden verkopen of bezorgen.

Boekjes, adverteren, bezorging.
De Stichting Oranjespektakel Maasdijk besteedt ieder jaar veel tijd en aandacht aan haar programma boekje.
Het bestuur en de vrijwilligers zoeken actief naar nieuwe adverteerders.
Adverteerders hebben verschillende mogelijkheden om te adverteren bij de Stichting Oranjespektakel Maasdijk. Deze mogelijkheden staan op de site en in de digitale advertentieovereenkomst.
Prijzen van advertenties worden vooraf vermeld en zijn zonder BTW.
De adverteerder dient de advertentieovereenkomst ingevuld en ondertekend aan de Stichting Oranjespektakel Maasdijk te zenden alsmede zijn of haar advertentie juist aan te leveren.

Vrijmarkt
Iedereen die plaats wil nemen op de vrijmarkt verbind zich akkoord aan de voorwaarden die hieraan verbonden zijn.
De tijden van de matjesmarkt zijn vanaf 10:00 uur s’morgens tot en met 12:00 uur s’middags.
De Stichting Oranjespektakel Maasdijk behoudt zich het recht om deze tijden zonder opgaaf van reden op ieder moment te wijzigen.
Op last van de Gemeente dient u het middenpad vrij te houden zodat voetgangers en indien nodig hulpdiensten er langs kunnen.

Op grond van wettelijke bepalingen is het niet toegestaan om eten en drinken te verkopen.
Met uitzondering van bedrijven die voldoen aan de wettelijke eisen o.a. HACCP, Sociale Hygiëne etc.
De Voedsel en Waren Autoriteit is gerechtigd steekproeven te nemen. Wanneer u niet op juiste voorschriften werkt kan de VWA u een sanctie opleggen. De Stichting Oranjespektakel Maasdijk draagt geen verantwoordelijkheid hierin